Kastalen i Totra

Kastalen är byggd som ett försvarsverk på 1100-talet. Husgrunderna runt fyndplatsen visar på att här fanns en by med bostäder, smedja, stall mm.

Kastalen

Totrakastalen omnämns som en fornlämning redan på 1600-talet i den allra första fornminnesinventeringen. Där kan man läsa att det vid Totra by stod en liten förfallen rund byggd mur, som skall ha varit ett gammalt kloster eller ett litet slott. Vidare berättas att det förr funnits guld och silver nedgrävt i ruinen.

Spår av medeltid

Av den stora byggnad – ett stentorn – som stått här återstår idag bara en drygt två meter hög ruinkulle. Runt omkring finns flera husgrunder och källargropar. Eftersom de delvis överlappar varandra kan inte alla hus tillhöra samma tid. Hela boplatsområdet ligger lite upphöjt i förhållande till omgivande mark. Det kan bero på att området omgärdats av en ”förborg” bestående av en låg stenmur och ovanpå den en timmerpalissad. Spår av en stenmur kan ses längs västra sidan av husgrundsområdet.

 

En glödande väktare

Totrakastalen omnämns som en fornlämning redan på 1600-talet i den allra första fornminnesinventeringen. Där kan man läsa att det vid Totra by stod en liten förfallen rund byggd mur, som skall ha varit ett gammalt kloster eller ett litet slott. Vidare berättas att det förr funnits guld och silver nedgrävt i ruinen. Platsen skall då ha vaktats av en glödande drake som alltid kunde ses flyga runt kullen.

 

Arkeologiska undersökningar

Under 1980- och 90-talen har delar av kastalområdet undersökts. Vid utgrävningarna har man bland annat hittat vävtyngder, kamfragment och keramik. År 1988 undersöktes delar av ruinens inre. Under det 1.5 meter tjocka lagret av rasmassor påträffades murarna till ett fyrkantigt rum. Inne i rummet fanns bl a djurben och fiskfjäll, kanske rester av medeltida måltider. Muren har daterats till 1200-talet.

Troligen har området använts från tidig medeltid och åtminstone till 1300-talet. Kanske kan den ses i samband med 1100- och 1200 talens korståg mot Finland. Kastalen kan då ha fungerat som ett basläger där flottan samlades i skydd av farledsspärrarna. Mot denna tolkning talar fyndmaterialet, som är av fredlig karaktär. En mera trolig förklaring är att Totra var en gårdsanläggning där kungens representant vistades tillfälligt – antingen för att driva in skatt och böter i området eller då han var på väg söderut med skatter från områden i norr. Kanske har kastalen haft flera funktioner vid sidan av att vara en vanlig bondgård.